Säännöt

Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys

 

Voimassaolevat säännöt: 26.04.2021 14:27:36 

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Psykogeriatrinen yhdistys ry (SPGY) - Finlands Psykogeriatriska förening rf (FPGF).

 Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Helsinki. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on psykogeriatrisen toiminnan ja tutkimuksen harjoittaminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tieteen ja toiminnan alojen kuten Kansainvälisen psykogeriatrisen liiton kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 1. järjestää tieteellisiä ja käytännön kysymyksiä käsitteleviä kokouksia 2. järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia tai osallistua omalta alaltaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen 3. muodostaa tarkoituksensa toteuttamiseksi jaostoja tarpeelliseksi katsottujen tehtäväalueiden mukaan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä. 

 

3 § JÄSENET Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä psykogeriatrian alalla työskentelevä tai siitä kiinnostunut henkilö, joka pyrkii edistämään yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Jokainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Hallitus voi hakemuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa jäsenen vuosimaksusta esim. taloudellisen tilanteen vuoksi. Kunniajäsen tai 70 vuotta täyttänyt jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena (2) perättäisenä vuotena.

 

 4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan joko yhdistyksen nettisivuilla, yhdistyksen Facebook-sivuilla, sähköpostilla, kirjeitse tai vuosikokouksen päättämässä lehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Sivu: 2(3) Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään jäsenten yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. 

 

5 § VUOSIKOKOUS Vuosikokouksesta ilmoitetaan joko yhdistyksen nettisivuilla, yhdistyksen Facebook-sivuilla, sähköpostilla, kirjeitse tai vuosikokouksen päättämässä lehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 5. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus, 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. 9. päätetään vuosikokouksen koollekutsumismenettelystä, 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 6 § HALLITUS Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä sekä kymmenen (10) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja, jotka vuosikokous valitsee. 

 

7 § TILIT Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen Sivu: 3(3) vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.